Biznes i finanse

SKOTAN SA (3/2022) Korekta raportów okresowych opublikowanych za okresy śródroczne 2021 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Skotan S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu korekty raportów okresowych opublikowanych przez Spółkę za poszczególne okresy śródroczne 2021 roku, tj.:

– rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r. opublikowanego w dniu 27 maja 2021 r.,

– raportu półrocznego za I półrocze 2021 r. opublikowanego w dniu 23 września 2021 r.,

– raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. opublikowanego w dniu 25 listopada 2021 r.

Korekta polega na uzupełnieniu sprawozdań finansowych będących elementami wymienionych raportów okresowych o informację dotyczącą podmiotów powiązanych ze Skotan S.A. w rozumieniu MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”. Uzupełnienie wynika z faktu, iż w związku z rozliczeniem w dniu 4 stycznia 2021 r. nabycia akcji Skotan S.A. przez Pana Romana Krzysztofa Karkosika i przekroczeniem przez niego 20% ogólnej liczby głosów w Spółce, od tego dnia status podmiotów powiązanych ze Skotan S.A. w rozumieniu MSR 24 uzyskał Pan Roman Krzysztof Karkosik oraz kontrolowane przez niego podmioty. Wobec powyższego Spółka dokonała uzupełnienia raportów okresowych o informacje dotyczące tych podmiotów oraz dokonała wynikających z tego faktu korekt w zakresie not i pozycji sprawozdań finansowych odnoszących się do jednostek powiązanych. Jednocześnie Spółka informuje, iż dokonane korekty i uzupełnienia nie mają wpływu na wartość głównych pozycji przedmiotowych sprawozdań finansowych.

Wykazy dokonanych zmian w poszczególnych raportach okresowych Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Skorygowane raporty okresowe zostaną opublikowane przez Spółkę w dniu dzisiejszym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM