Biznes i finanse

SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny 3/2021 SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 509 6 736 1 647 1 516
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 006 -19 -221 -4
Zysk (strata) brutto -1 924 -705 -422 -159
Zysk (strata) netto -1 086 -705 -238 -159
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 121 -175 26 -39
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 221 406 48 91
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -394 -336 -86 -76
Przepływy pieniężne netto, razem 0 -105 0 -24
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 099 4 575 1 316 991
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 111 16 335 4 125 3 540
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 59 0 13 0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 030 15 937 3 684 3 453
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -13 012 -11 760 -2 809 -2 548
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 880 65 880 14 220 14 276
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 54 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 -0,01 -0,01 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,04 -0,01 -0,01 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,46 -0,44 -0,10 -0,09
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,46 -0,44 -0,10 -0,09
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM