Biznes i finanse

SKOTAN SA Raport okresowy półroczny za 2021 SA-P

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 604 4 727 1 232 1 064
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -667 269 -147 61
Zysk (strata) brutto -1 371 -213 -302 -48
Zysk (strata) netto -534 -213 -117 -48
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 362 -251 80 -57
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 422 -7 95
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -258 -273 -57 -61
Przepływy pieniężne netto, razem 72 -102 16 -23
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 412 4 575 1 197 991
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 872 16 335 3 953 3 540
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 0 13 0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 125 15 937 3 567 3 453
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) -12 460 -11 760 -2 756 -2 548
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 880 65 880 14 573 14 276
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,02 0,01 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,02 0,01 0,00 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,46 -0,44 -0,10 -0,10
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,46 -0,44 -0,10 -0,10
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM