Biznes i finanse

GROCLIN SA (10/2022) Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na podwyższenie kapitału zakładowego

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”), nawiązując do Raportu Bieżącego nr 9/2022 informuje, że w dniu 3 lutego 2022 r. otrzymał dokumentację z posiedzenia Rady Nadzorczej Emitenta, które odbyło się w dniu 1 lutego 2022 r.

Podczas posiedzenia w dniu 1 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Zgodnie z warunkami podjętej uchwały, Zarząd Emitenta jest uprawniony do podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 119.675.790,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty 122.175.790 (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) w drodze emisji 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji serii K.

Ponadto, zgodnie z warunkami przedmiotowej uchwały:

1. Akcje Nowej Emisji Serii K zostaną zaoferowane i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, z wyłączeniem prawa poboru, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

2. Akcje Serii K będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

3. Cenę emisyjną akcji serii K ustalono na poziomie 2,00 zł (słownie: dwa złote) za jedną akcję jednocześnie przyjmując, że Akcje serii K mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

4. Termin na zawarcie umowy o objęciu akcji serii K ustalono do dnia 18 lutego 2022 r.

5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą trzej inwestorzy indywidualni, którzy złożyli Spółce oferty nabycia akcji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM