Biznes i finanse

NOVAVIS GROUP SA (6/2022) Korekta skorygowanego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku

Zarząd spółki NOVAVIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”) realizując obowiązek określony w § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”) informuje, iż dokonuje korekty skorygowanego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 opublikowanego w dniu 3 lutego 2022 roku.

W związku ze złożonością dokonywanych korekt ww raportu nastąpiła omyłka w wyniku niepoprawnego zaciągnięcia danych we wszystkich arkuszach.

W związku z powyższym Spółka wskazuje elementy skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021, które uległy zmianie:

1) Strona nr 9, punkt 3.3 – Tabela „Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2021 roku”, kolumna „Stan na 30.09.2021”

a) Pozycja „kapitał zapasowy” było: „570” jest „615”

b) Pozycja „niepodzielony wynik finansowy” było: „1 205” jest „1 262”

c) Pozycja podsumowania pod wierszem „wynik finansowy bieżącego okresu” było: „6 515” jest „6 617”

2) Strona nr 10 punkt 3.4 – Tabela „Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku”:

a) Kolumna „Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej”, wiersz „Rozliczenie odwrotnego przejęcia Novavis Group S.A.” – było „28 jest”0”;

b) Dodano w tabeli nowy wiersz „Rozliczenie zmiany struktury grupy” i w kolumnie Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej” wprowadzono wartość „73”;

c) Kolumna „Niepodzielony wynik finansowy” zmiany w następujących wierszach:

„Kapitał własny na dzień” – było „74” jest „1 977”;

„Rozliczenie odwrotnego przejęcia Novavis Group S.A.” – było „1 131” jest „0”;

„Rozliczenie zmiany struktury grupy” – było „0” jest „(641)”;

„Podział zysku/straty” – było „0” jest „(73)”

d) Kolumna „Kapitał własny ogółem” zmiany w następujących wierszach:

„Kapitał własny po korektach – było „4 118” jest „6 021”;

„Rozliczenie zmiany struktury grupy” – było „0” jest „(568)”;

„Podział zysku/straty” – było „0” jest „(73)”

3) Strona 12 punkt 3.5 – Tabela „Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych” zmieniona została treść kolumny „01.07 – 30.09.2020 (niezbadane)”

Emitent koryguje ostatni skorygowany skonsolidowany raport okresowy opublikowany w dniu 3 lutego 2022 to jest raport za III kwartał 2021 r. w wyżej wymienionym zakresie.

Emitent jednocześnie opublikuje skorygowany skonsolidowany raport za III kwartał 2021 z uwzględnieniem wyżej wymienionych korekt.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM