Biznes i finanse

PZU SA (2/2022) Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. o godz. 13.00 Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Szypuły rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU SA ze skutkiem natychmiastowym.

Zgodnie z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mandat Pana Krzysztofa Szypuły w PZU SA wygasa wskutek złożonej rezygnacji.

Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Jednocześnie, Zarząd PZU SA informuje, że Pan Krzysztof Szypuła będzie nadal pełnił funkcję Członka Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej i w obu Spółkach będzie kontynuował nadzór nad obszarem produktów.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM