Biznes i finanse

SOLAR COMPANY SA (3/2022) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) informuje, że działając na podstawie uchwały numer WZA.236/06/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki celem wyrównania niedoborów scaleniowych lub umorzenia oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały podjął w dniu dzisiejszym decyzję o złożeniu wszystkim Akcjonariuszom dobrowolnej oferty nabycia przez Spółkę jej akcji własnych na warunkach określonych w załączonym Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A.

Przedmiotem oferty nabycia akcji własnych Spółki jest nie więcej niż 446.346 sztuk (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć sztuk) akcji Solar Company S.A. oznaczonych kodem PLSLRCP00021, które na dzień ogłaszania Zaproszenia stanowią nie więcej niż 14,8782% kapitału zakładowego Spółki.

Cena nabycia jednej akcji została ustalona przez Zarząd Spółki na 5,50 zł (słownie: pięć złotych i pięćdziesiąt groszy).

Akcje własne Spółki zostaną nabyte w celu ich umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Nabycie akcji własnych zostanie przeprowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:

? Termin ogłoszenia Zaproszenia: 04.02.2022 r.

? Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 07.02.2022 r.

? Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 18.02.2022 r.

? Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 23.02.2022 r.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabycia akcji własnych Spółki w ramach niniejszej oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM