Polityka i społeczeństwo

CIR: projekt nowelizacji Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw (komunikat)

– CIR informuje:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Rząd chce zaostrzyć kary za najcięższe przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu czy wolności seksualnej, zwłaszcza na szkodę małoletnich. Chodzi także o zwiększenie kar za przestępstwa drogowe, popełniane przez nietrzeźwych lub odurzonych kierowców, a także za przestępstwa, które popełniane są w ramach zorganizowanych grup przestępczych lub w recydywie.

Najważniejsze rozwiązania

Zaostrzone zostaną kary za najcięższe przestępstwa.

– Podniesiona zostanie granica terminowej kary pozbawienia wolności do 30 lat, przy jednoczesnym zniesieniu kary 25 lat pozbawienia wolności jako kary odrębnej rodzajowo. Rozwiązanie to uelastyczni sankcje, a wymierzone kary będą mogły być lepiej dopasowane do wagi czynu danego przestępcy.

– Wydłużony zostanie okres karalności zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat.

– Wprowadzony zostaje nowy typ przestępstwa – przyjęcie zlecenia zabójstwa. Karalne będzie także przygotowanie do zabójstwa.

– Katalog przestępstw, za które nieletni po ukończeniu 15 lat może odpowiadać karnie zostanie rozszerzony o typ podstawowy zgwałcenia. Wprowadzona zostanie również możliwość odpowiadania nieletniego po ukończeniu 14 lat i przed ukończeniem 15 lat – za najcięższe zabójstwa.

– Wprowadzona zostanie możliwość orzekania nieredukowalnego dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawca nie będzie mógł się wtedy ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Taka kara będzie mogła być orzekana:

– jeżeli sprawca był wcześniej skazany za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub za przestępstwo o charakterze terrorystycznym na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 20 lat;

– jeżeli charakter i okoliczności czynu oraz właściwości osobiste sprawcy wskazują, że jego pozostawanie na wolności spowoduje trwałe niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, wolności lub wolności seksualnej innych osób.

Zaostrzone zostaną kary za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej.

– Wprowadzona zostanie szczególna postać recydywy, która stosowana będzie już za popełnienie drugiego przestępstwa przeciwko wolności seksualnej.

– Najcięższe zgwałcenia nie będą się przedawniać.

– Wydłużone zostanie przedawnienie innych przestępstw przeciwko wolności seksualnej na szkodę małoletnich.

– Zwiększy się ochrona małoletnich poprzez wprowadzenie obowiązkowego orzekania zakazu zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio. Dotyczy to skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu na szkodę małoletniego.

Zaostrzone zostaną kary za przestępstwa drogowe, popełniane przez nietrzeźwych lub odurzonych kierowców.

– Wprowadzony zostanie obowiązkowy przepadek pojazdu za przestępstwa drogowe popełnione w stanie nietrzeźwości lub odurzenia.

– Jeżeli pojazd nie będzie własnością lub współwłasnością sprawcy, sąd będzie orzekał przepadek jego równowartości.

– Jeżeli sprawca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, ale nie spowodował wypadku, sąd będzie mógł wyjątkowo odstąpić od przepadku.

Wprowadzony zostanie nowy typ wymuszenia rozbójniczego w formie szantażu, w którym środkiem przymusu jest groźba poniżenia w oczach opinii publicznej (np. poprzez ujawnienie kompromitujących informacji).

Zmieni się podstawa do orzekania zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. Dotyczy to także nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną. Rozszerzony zostanie zakres stosowania tych środków wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

– Orzekanie takiego zakazu będzie obowiązkowe, jeżeli taki wniosek złoży osoba pokrzywdzona.

– W przypadku, gdy sprawca zostanie skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, orzeczenie to zawsze będzie obowiązkowe.

Podwyższone zostaną dolne granice grzywny i kary ograniczenia wolności za przestępstwa zagrożone również karą pozbawienia wolności. Wprowadzone zostaną także ustawowe okoliczności łagodzące i obciążające w zakresie wymiaru kary.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ agzi/

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM