Biznes i finanse

3R GAMES SA (4/2022) Podjęcie decyzji o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd Spółki 3R Games S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, o kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, tj. z kwoty 7.363.788,00 (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) złotych do kwoty 7.563.788,00 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) złotych w drodze emisji 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W interesie Spółki Zarząd ma zamiar pozbawić w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L, w związku z czym Zarząd w dniu dzisiejszym zwrócił się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na pozbawienie prawa poboru. Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L.

Zarząd zwrócił się także w dniu dzisiejszym do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L w wysokości 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) za każdą akcję, na co Rada Nadzorcza także wyraziła zgodę w podjętej w dniu dzisiejszym uchwale.

Zarząd Spółki ma zamiar złożenia oferty objęcia wszystkich akcji serii L Dawidowi Urbanowi, który zadeklarował Spółce chęć objęcia akcji Spółki nowej emisji. Emisja akcji ma celu wzmocnienie kapitałowe segmentu produkcji gier VR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM