Biznes i finanse

MERCOR SA (12/2022) Informacja o udzieleniu w dniu 14 lutego 2022 r. wyłączności Inwestorowi zainteresowanemu potencjalnym nabyciem aktywów Spółki oraz publikacja opóźnionej informacji poufnej o udzieleniu odpowiedzi na ostateczną ofertę złożoną przez te

Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2021 „Ponowne rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych” opublikowanego 31 maja 2021 r. oraz opóźnionego raportu bieżącego Spółki: „Opóźniona informacja poufna: Informacja o udzieleniu w dniu 4 lutego 2022 r. odpowiedzi na ostateczną ofertę od Inwestora zainteresowanego nabyciem aktywów Spółki, opóźnionego w dniu 4 lutego 2022 r., przekazuje poniżej tę opóźnioną informację poufną na podstawie art. 17 ust. 4 oraz przekazuje informację poufną na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: „MAR”).

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. odpowiedział na otrzymaną od Inwestora ostateczną ofertą nabycia aktywów Spółki i spółek z grupy (w tym udziałów w niektórych spółkach z grupy) obejmujących segment działalności dotyczący produkcji i sprzedaży systemów oddymiania grawitacyjnego i doświetleń dachowych („Potencjalna Transakcja”), potwierdzając zainteresowanie tą ofertą i wyrażając wolę prowadzenia negocjacji w celu zawarcia prawnie wiążącej dokumentacji określającej warunki Potencjalnej Transakcji.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że potwierdzenie zainteresowania ofertą nie oznacza zaciągnięcia prawnie wiążących zobowiązań przez Spółkę i nie ma pewności, czy Potencjalna Transakcja zostanie zrealizowana.

Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ocenie Emitenta, ujawnienie informacji o potwierdzeniu zainteresowania powyższą ostateczną ofertą Inwestora, mogło naruszyć uzasadniony interes Emitenta i wpłynąć negatywnie na jego pozycję negocjacyjną poprzez zniechęcenie innych potencjalnie zainteresowanych inwestorów do składania ofert ostatecznych, jak również w sytuacji braku wyłączności Inwestora w zakresie Potencjalnej Transakcji i nadal trwającym przeglądzie opcji strategicznych Emitenta, wprowadzić w błąd uczestników rynku.

Powodem podania do publicznej wiadomości ww. opóźnionej informacji poufnej jest udzielenie Inwestorowi w dniu 14 lutego 2022 r. wyłączności w zakresie prowadzonych negocjacji, co stanowi prawne zobowiązanie Emitenta. Udzielenie wyłączności temu Inwestorowi nastąpiło po przeanalizowaniu ostatecznej oferty tego Inwestora jak również po przeanalizowaniu ostatecznej oferty złożonej przez innego potencjalnego inwestora, która zawierała bardzo porównywalne warunki, w tym odnośnie wyceny aktywów stanowiących przedmiot Potencjalnej Transakcji. Zarząd podjął decyzję o udzieleniu wyłączności pierwszemu Inwestorowi ze względu na fakt, że ten Inwestor jest bardziej zaawansowany w procesie.

Treść informacji poufnej:

Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14 lutego 2022 r. udzielił wyłączności Inwestorowi w zakresie prowadzenia negocjacji dotyczących nabycia aktywów Spółki i spółek z grupy (w tym udziałów w niektórych spółkach z grupy) obejmujących segment działalności dotyczący produkcji i sprzedaży systemów oddymiania grawitacyjnego i doświetleń dachowych („Potencjalna Transakcja”).

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że udzielenie Inwestorowi wyłączności w zakresie prowadzenia negocjacji warunków Potencjalnej Transakcji stanowi prawnie wiążące zobowiązanie Spółki dotyczące procesu negocjacji, ale nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania do zrealizowania Potencjalnej Transakcji z tym Inwestorem. Nie ma pewności, czy Potencjalna Transakcja zostanie w ogóle zrealizowana z tym Inwestorem czy którymkolwiek z innych potencjalnych inwestorów.

Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 i ust 4. MAR – Podawanie opóźnionych informacji poufnych oraz podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM