Polityka i społeczeństwo

Kancelaria Senatu: plan posiedzeń komisji senackich 15-18 lutego (komunikat)

– Kancelaria Senatu, Centrum Informacyjne Senatu informuje:

Plan posiedzeń komisji senackich 15-18 lutego 2022 r.

Wtorek 15 lutego

Komisja Nadzwyczajna do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

godz. 10.30, sala 217

– Wysłuchanie Pawła Wojtunika, szefa CBA w latach 2009-2015.- Wysłuchanie gen. Policji Adama Rapackiego, wiceministra w MSWiA/MSW w latach 2007-2012.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

godz. 13.00, sala 182

Informacja dotycząca wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 czerwca 2017 r. (sygn. akt U 3/17) w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

godz. 13.00, sala 176

– Informacja Fundacji Kościuszkowskiej na temat działalności i promocji kultury polskiej oraz sytuacji ośrodków polonoznawczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki wraz z rekomendacjami w tym zakresie. – Sprawy różne.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

godz. 14.00, sala 182

– Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 221 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, w celu umożliwienia funkcjonariuszom Służby Więziennej, których stosunek służbowy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, a wobec których postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone lub zakończono je wyrokiem uniewinniającym, wszczęcia postępowań w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego (cd.) (P10-29/20).

– Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, poprzez zmianę zasad przeprowadzania przeszukania pomieszczenia należącego bądź będącego w posiadaniu adwokata oraz zmiany zasad zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia adwokata w wykonywaniu zawodu (cd.) (P10-14/21).

– Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, w zakresie orzekania przez sąd o kosztach procesu (cd.) (P10-15/21).

– Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 196 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu zamiany kategorii czynu zabronionego przewidzianego w tym przepisie, z występku na zbrodnię (cd.) (P10-27/21).

– Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w celu zniesienia obowiązku uiszczania opłat za abonament RTV (cd.) (P10-129/20).

– Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgą w transporcie publicznym (cd.) (P10-34/19).

– Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu umieszczenia Honorowych Dawców Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu w katalogu osób uprawnionych do ulgi w transporcie publicznym kolejowym (cd.) (P10-38/20).

– Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w celu zwolnienia z opłaty sądowej wniosku o sporządzenie i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, wydanego w zakresie odmowy zwolnienia z kosztów sądowych, odmowy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego oraz dotyczącego wysokości opłata albo wysokości wydatków (cd.) (P10-44/21).

– Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej wyrażającej zgodę na ratyfikację przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 19 grudnia 2011 r. (cd.) (P10-127/20).

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

godz. 14.15, sala 176

– Problemy jednostek samorządu terytorialnego dotyczące realizacji Programu Inwestycji Strategicznych.

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu

godz. 15.00, sala obrad plenarnych Senatu

– Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (druk senacki nr 633, druki sejmowe nr 1990, 1997 i 1997-A).

Komisja Kultury i Środków Przekazu

godz. 15.30, sala 176

– Rozpatrzenie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (druk senacki nr 630, druki sejmowe 1989, 1996 i 1996-A).

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

godz. 15.45, sala obrad plenarnych Senatu

– Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 622, druki sejmowe nr 1947 i 1966).

Komisja Kultury i Środków Przekazu

godz. 16.15, sala 176

– Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat inwestycji w kulturze ze szczególnym uwzględnieniem stanu zaawansowania przyczyn opóźnień i wzrostu kosztów najważniejszych realizacji.- Opinia komisji w sprawie wniosku senatora Bogdana Klicha o zorganizowanie w Senacie wystawy „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie”. – Opinia komisji w sprawie wniosku senator Haliny Biedy o zorganizowanie w Senacie wystawy „Spod znaku Rodła”.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska

godz. 16.30, sala obrad plenarnych Senatu

– Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 622, druki sejmowe nr 1947 i 1966).

Komisja Infrastruktury

godz. 17.00, sala 182

– Rozpatrzenie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (druk senacki nr 630, druki sejmowe nr 1989, 1996 i 1996-A).- Rozważenie wycofania inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk senacki nr 541).

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

godz. 18.00, sala obrad plenarnych Senatu

– Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (druk senacki nr 621, druki sejmowe nr 1912 i 1952).- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (druk senacki nr 633, druki sejmowe nr 1990, 1997 i 1997-A).

Środa 16 lutego 2022 r.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

godz. 8.30, sala 217

– Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 623, druki sejmowe nr 1948 i 1964).

Komisja Obrony Narodowej

godz. 9.00, sala 182

– Informacja ministra obrony narodowej na temat aktualnego funkcjonowania Wojskowej Służby Zdrowia oraz perspektyw jej rozwoju.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

godz. 8.30, sala 176

– Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. (druk senacki nr 631, druki sejmowe nr 1893 i 1927).

– Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. (druk senacki nr 632, druki sejmowe nr 1894 i 1928).

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

godz. 9.00, sala 176

– Informacja ambasadora Republiki Słowenii, podsumowująca prezydencję słoweńską w Radzie Unii Europejskiej.

– Informacja przedstawiciela rządu na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji słoweńskiej w Radzie Unii Europejskiej.

– Informacja ambasadora Republiki Francuskiej na temat priorytetów prezydencji francuskiej w Radzie Unii Europejskiej.

– Informacja przedstawiciela rządu na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji francuskiej w Radzie Unii Europejskiej.

– Rozpatrzenie Informacji dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2021 r. (przewodnictwo Słowenii w Radzie Unii Europejskiej) (druk senacki nr 620).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ kos/ godl/


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM