Biznes i finanse

RONSON DEVELOPMENT SE (14/2022) Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji spółki Ronson Development SE

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Ronson Development SE („Spółka”) informuje, że w dniu 14 lutego 2022 r. akcjonariusz Spółki, Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. („Luzon Group”) ogłosił żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych jej akcjonariuszy („Żądanie Przymusowego Wykupu”). Luzon Group posiada obecnie, pośrednio i bezpośrednio, 155.866.791 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących około 95,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 155.866.791 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 95,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Żądanie Przymusowego Wykupu zostało ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu („Rozporządzenie”).

Jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach Żądania Przymusowego Wykupu jest Luzon Group. Przedmiotem Żądania Przymusowego Wykupu są wszystkie pozostałe akcje Spółki, tj. 8.144.022 (słownie: osiem milionów sto czterdzieści cztery tysięcy dwadzieścia dwa) akcje stanowiące ok. 4,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 8.144.022 (słownie: osiem milionów sto czterdzieści cztery tysięcy dwadzieścia dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 4,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Objęte Przymusowym Wykupem”). Dzień wykupu został ustalony na 17 lutego 2022 r., a cena wykupu jednej Akcji Objętej Przymusowym Wykupem wynosi 2,51 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy). Podmiotem pośredniczącym w Żądaniu Przymusowego Wykupu jest Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao.

Szczegółowe warunki Żądania Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w przekazanej do publicznej wiadomości za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej „Informacji o zamiarze nabycia akcji Ronson Development SE w drodze przymusowego wykupu” („Informacja”), która została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu.

Pełna treść Informacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM