Biznes i finanse

KOMPUTRONIK SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31
dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 337 266 1 087 631 292 024 241 690
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 744 14 464 5 185 3 214
Zysk (strata) brutto 15 163 11 375 3 311 2 528
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 10 469 7 693 2 286 1 710
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 509 12 961 548 2 880
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 310) (3 031) (723) (674)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 120) (11 920) (1 336) (2 649)
Przepływy pieniężne netto, razem (6 921) (1 990) (1 511) (442)
Aktywa razem 454 505 446 091 98 818 96 665
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 352 451 357 129 76 630 77 388
Zobowiazania długoterminowe 16 655 19 897 3 621 4 312
Zobowiązania krótkoterminowe 335 796 337 232 73 009 73 076
Kapitał własny 102 054 88 962 22 189 19 278
Kapitał zakładowy 979 979 213 212
Liczba akcji w szt 9 793 974 9 793 974 9 793 974 9 793 974
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 1,07 0,79 0,23 0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 1,07 0,79 0,23 0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 10,42 9,08 2,27 1,97
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 10,42 9,08 2,27 1,97
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 273 605 1 031 989 278 122 229 326
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 861 12 376 4 337 2 750
Zysk (strata) brutto 14 109 7 325 3 081 1 628
Zysk (strata) netto 9 608 4 832 2 098 1 074
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 849) 7 397 (404) 1 644
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 202) (3 432) (262) (763)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 155) (9 715) (1 126) (2 159)
Przepływy pieniężne netto, razem (8 206) (5 750) (1 792) (1 278)
Aktywa razem 435 028 418 160 94 584 90 613
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 349 245 347 476 75 933 75 296
Zobowiazania długoterminowe 16 606 18 373 3 610 3 981
Zobowiązania krótkoterminowe 332 639 329 103 72 322 71 315
Kapitał własny 85 783 70 684 18 651 15 317
Kapitał zakładowy 979 979 213 212
Liczba akcji w szt 9 793 974 9 793 974 9 793 974 9 793 974
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,98 0,49 0,21 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,98 0,49 0,21 0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 8,76 7,22 1,90 1,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 8,76 7,22 1,90 1,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM