Biznes i finanse

FEERUM SA (4/2022) Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego

Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („Emitent”) informuje, że w dniu 14 lutego 2022 roku Emitent zawarł umowę („Umowa”) z Panem Grzegorzem Kobeluchem prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „AGROCOMPLEX” Grzegorz Kobeluch w Gołuszowicach („Zamawiający”). Przedmiotem Umowy jest wyprodukowanie, dostawa, montaż i uruchomienie przez Emitenta obiektu magazynowo-suszarniczego.

Obiekt magazynowo-suszarniczy zostanie zlokalizowany w miejscowości Gołuszowice, w województwie opolskim.

Obiekt magazynowo-suszarniczy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30 grudnia 2022 roku.

Zamawiający zapłaci Emitentowi wynagrodzenie z tytułu Umowy w łącznej wysokości 13.205.026,62 zł brutto (tj. 10.735.794,00 zł netto) („Wynagrodzenie”) w następujący sposób: (i) 10% Wynagrodzenia brutto zostanie zapłacone z tytułu zaliczki w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy; (ii) 80% Wynagrodzenia brutto zostanie zapłacone zgodnie z postępem prac, na podstawie, sporządzanych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, protokołów odbioru prac; (iii) 10% Wynagrodzenia brutto zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru końcowego.

Emitent udzielił Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone urządzenia, rozpoczynającej się z chwilą dokonania odbioru końcowego, przy czym gwarancja ta wygaśnie wcześniej jeśli łączna wielkość dostaw kukurydzy do obiektu przekroczy 50.000 t. Jednocześnie strony wyłączyły rękojmię Emitenta.

Odpowiedzialność odszkodowawcza Emitenta, zarówno kontraktowa oraz deliktowa, została ograniczona do szkód rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego z wyłączeniem utraconych korzyści, z zastrzeżeniem, że całkowite odszkodowanie wypłacone przez Emitenta nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego Wynagrodzenia netto.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM