Biznes i finanse

PMPG POLSKIE MEDIA SA (13/2022) Informacja o dokonaniu przez Emitenta odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że na skutek przeprowadzenia testu na utratę wartości posiadanych przez Emitenta udziałów spółki Orle Pióro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podjął w dniu 17 marca 2022 roku decyzję o dokonaniu na dzień 31 grudnia 2021 roku odpisu aktualizującego wartość przedmiotowych udziałów. Wartość dokonanego odpisu wynosi 3 227 000,00 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i wynika ze zmniejszenia wartości udziałów z kwoty 11 946 550,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 8 719 550,00 zł (osiem milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

Utworzenie opisanego wyżej odpisu wpłynie na obniżenie o kwotę 3 227 000,00 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych) jednostkowego wyniku finansowego, a także wartości sumy bilansowej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021.

Emitent informuje, że podane wyżej dane są danymi szacunkowymi, niezaudytowanymi i mogą ulec zmianie w toku prac nad przygotowaniem sprawozdań finansowych za 2021 rok. Ostateczne wartości dokonanych odpisów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych za 2021 rok.

Powyższa informacja została uznana za spełniająca przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotny, zdaniem Zarządu Emitenta, wpływ opisanego zdarzenia na wyniki finansowe Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM