Biznes i finanse

ATREM SA (21/2022) Informacja o zawarciu umowy przez Emitenta z Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej głównego punktu odbioru GPO 110kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, jako wykonawca, podpisał z Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku (dalej zwanym Zamawiającym) umowę, której przedmiotem jest: „Budowa stacji elektroenergetycznej głównego punktu odbioru GPO 110kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”.

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie w/w przedmiotu umowy wynosi 13.728.000,00 zł netto, powiększone o należny podatek VAT.

Zgodnie z umową, łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie może przekroczyć 25% ceny kontraktowej (netto), zaś całkowita łączna odpowiedzialność kontraktowa Emitenta na podstawie umowy nie może przekroczyć 100% ceny (netto).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM