Biznes i finanse

INTERSPORT POLSKA SA (6/2022) Zawarcie umowy z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”, „INTERSPORT”) informuje, że w dniu 18 marca 2022 r. zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę Pożyczki Preferencyjnej („Umowa Pożyczki”) w wysokości 16.566.907 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem złotych 00/100) („Pożyczka”) przyznanej na okres do 31 marca 2026 roku w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm” na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki.

Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19.

Pożyczka może zostać częściowo umorzona na warunkach opisanych w Umowie Pożyczki oraz Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”. Kwota umorzenia Pożyczki nie może w żadnym przypadku przekroczyć niższej z następujących dwóch kwot: (i) kwoty stanowiącej 75% kwoty Pożyczki, albo (ii) kwoty stanowiącej 75% Faktycznej Szkody COVID, która oznacza stratę z działalności gospodarczej (tj. ujemny wynik EBITDA).

Wypłata kwoty Pożyczki nastąpi poprzez jednorazową wypłatę całej kwoty Pożyczki zgodnie z Wnioskiem o Wypłatę po spełnieniu warunków wskazanych w Umowie Pożyczki, w szczególności po przedłużeniu ważności umowy zwanej Umową o zawieszeniu dochodzenia roszczeń „Standstill” („Umowa Standstill” – raport bieżący nr 5 z dnia 12 lutego 2021 roku) przez banki finansujące Spółkę.

Zgodnie z harmonogramem spłata Pożyczki rozpoczyna się 30 czerwca 2022 roku i trwa do 31 marca 2026 roku.

Oprocentowanie Pożyczki w skali roku jest stałe i dla każdego roku finansowania równe Marży właściwej dla tego roku finansowania liczonej od dnia zawarcia Umowy Pożyczki wynoszącej: a) 0,75% w pierwszym roku od daty podpisania Umowy Pożyczki; b) 1,25% w drugim i trzecim roku od daty podpisania Umowy Pożyczki; c) 2,25% w czwartym piątym i szóstym roku od daty podpisania Umowy Pożyczki.

Dodatkowe zobowiązania Spółki wynikające z zawartej Umowy Pożyczki to: 1. utrzymanie średniego zatrudnienia Pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w wyznaczonym okresie; 2. realizacja zobowiązań dotyczących innowacyjności poprzez rozwój nowego konceptu sklepu INTERSPORT 2.0; 3. realizacja zobowiązań dotyczących przeprowadzenia zielonej/cyfrowej transformacji poprzez rozwój e-com.

Umowa Pożyczki wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM