Biznes i finanse

INTERSPORT POLSKA SA (7/2022) Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji 330.000 akcji serii C1 Spółki

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie w sprawie asymilacji w depozycie papierów wartościowych 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 oznaczonych kodem ISIN PLINTSP00087 z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, pod wspólnym kodem PLINTSP00038. Datą asymilacji akcji serii C1 w KDPW będzie 23 marca 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

§17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM