Biznes i finanse

RAFAMET SA (11/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujących jej członków:

– Pana Marka Kaczyńskiego,

– Pana Michała Tatarka (odwołanie następuje z dniem 1 kwietnia 2022 r.),

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta do czasu upływu kadencji następujące osoby:

– Pana Pawła Wochowskiego,

– Panią Renatę Oszast (powołanie następuje z dniem 1 kwietnia 2022 r.).

Informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej w zakresie określonym w § 10 pkt 4) – 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostaną przekazane niezwłocznie po ich powzięciu przez Spółkę.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) w związku z § 9 i §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM