Biznes i finanse

Nowy tytuł: „Program skupu akcji własnych BBI Development SA (24/2023)

Raport bieżący z plikiem 24/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent„, „Spółka„) informuje, że w dniu 6 marca 2023 roku otrzymał zawiadomienie od Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (dalej: „BM„), z którego wynika, że realizując Program Skupu Akcji Własnych Emitenta, uchwalony w dniu 27 maja 2022 roku, BM nabył na rachunek Spółki akcje Spółki zgodnie z poniższymi danymi:

  • Akcje własne zostały nabyte na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Skupu Akcji Własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 29/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku; (zmienionej następnie uchwałą nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development S.A. z dnia 23 czerwca 2020 r.).
  • BM dokonało w dniach 27.02-2.03.2023 roku nabycia na rachunek Spółki łącznie 1.661 akcji Emitenta. Łączna wartość transakcji wyniosła 7.058,68 zł.
  • Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 4,25 złotych za jedną akcję.
  • Nabyte akcje w powyższych transakcjach, o wartości nominalnej 5 zł każda, stanowią 0,02% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 0,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  • Celem nabycia akcji własnych Spółki jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych.

Nabycie akcji własnych jest zgodne z postanowieniami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz zasadami właściwych statutu Spółki.

Program Skupu Akcji Własnych

W ramach aktualnie obowiązującego Program Skupu Akcji Własnych, Emitent nabył dotychczas łącznie 52.900 akcji własnych stanowiących 0,52% kapitału zakładowego i uprawniających do 52.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 27.02.-2.03.2023 roku.

Postawa prawna:

  • art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: biznes.pap.pl

Kom espi zdz

Na podstawie Programu Skupu Akcji Własnych Emitent nabył dotychczas łącznie 52.900 akcji własnych, co stanowi 0,52% kapitału zakładowego. Wszystkie transakcje zostały dokonane w dniach 27.02.-2.03.2023 roku, co jest zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Program Skupu Akcji Własnych jest ważnym elementem polityki zarządzania Spółki i daje jej możliwość lepszego kontrolowania swojej pozycji na rynku oraz wzmocnienia jej kapitału.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM