Biznes i finanse

SERINUS ENERGY PLC Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży / Revenue 154 977,00 93 831,00 33 853,00 20 970,00
Opłaty koncesyjne / Royalties -12 868,00 -7 044,00 -2 811,00 -1 574,00
Revenue net of royalities 142 109,00 86 786,00 31 042,00 19 396,00
Koszty ogólnego zarządu / General and administrative expenses -17 360,00 -15 400,00 -3 792,00 -3 442,00
Share-based payment expense -826,00 -5 537,00 -180,00 -1 237,00
Koszty finansowe / Finance expense -1 721,00 -14 865,00 -376,00 -3 322,00
Zysk/(strata) netto / Net income (loss) for the period 32 651,00 -36 302,00 7 132,00 -8 113,00
Zysk/(strata) netto przypadająca na akcję (w USD/PLN/EUR) – podstawowy i rozwodniony / Income (loss) per share (in USD and PLN and EUR) – basic and diluted 0,04 -0,12 0,01 -0,03
Weighted average shares – basic (in '000) 1 162 931,00 272 411,00 1 162 931,00 272 411,00
Weighted average shares – diluted (in '000) 1 172 911,00 272 411,00 1 172 911,00 272 411,00
Cashflows from operating activities 54 647,00 26 478,00 11 937,00 5 918,00
Cashflows (used in) generated from financing activities -1 380,00 2 753,00 -301,00 615,00
Cashflows used in investing activities -43 566,00 -16 833,00 -9 517,00 -3 762,00
BILANS – poniższe pozycje pokazane są wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 (kolumna 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia .2020 (kolumna 2. i 4.) / BS – below items are presented as at 31 December 2021 (1st and 3rd column of the table) and as at 31 December 2020 (2nd and 4th column)
Aktywa obrotowe razem / Current assets 71 559,00 60 267,00 15 557,00 13 061,00
Aktywa trwałe razem / Non-current assets 313 272,00 294 344,00 68 108,00 63 788,00
Aktywa razem / Total assets 384 832,00 354 611,00 83 665,00 76 848,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem / Total current liabilities 68 997,00 83 563,00 15 000,00 18 109,00
Zobowiązania długoterminowe razem / Total non-current liabilities 163 857,00 153 127,00 35 624,00 33 184,00
Kapitał zakładowy razem / Share capital 1 629 825,00 1 508 553,00 354 335,00 326 921,00
Kapitał własny razem / Total equity 151 977,00 117 922,00 33 041,00 25 555,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM