Biznes i finanse

KPPD SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 415 888,00 317 280,00 90 855,00 70 913,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 43 923,00 12 270,00 9 595,00 2 742,00
Zysk (strata) brutto 43 427,00 10 601,00 9 487,00 2 369,00
Zysk (strata) netto 34 978,00 8 382,00 7 641,00 1 873,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 596,00 26 434,00 11 490,00 5 908,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -30 824,00 -5 969,00 -6 734,00 -1 334,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 052,00 -18 223,00 -2 414,00 -4 073,00
Przepływy pieniężne netto, razem 10 720,00 2 242,00 2 342,00 501,00
Aktywa, razem 201 646,00 163 778,00 43 842,00 35 490,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72 570,00 69 680,00 15 778,00 15 099,00
Zobowiązania długoterminowe 14 574,00 16 049,00 3 169,00 3 478,00
Zobowiązania krótkoterminowe 42 121,00 41 212,00 9 158,00 8 930,00
Kapitał własny 129 076,00 94 098,00 28 064,00 20 390,00
Kapitał zakładowy 5 094,00 5 094,00 1 108,00 1 104,00
Liczba akcji (w szt.) 1 622 400,00 1 622 400,00 1 622 400,00 1 622 400,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 21,56 5,17 4,71 1,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 79,56 58,00 17,30 12,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM