Biznes i finanse

PZU SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU (w mln zł/mln euro)
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 25 080,00 23 866,00 5 479,00 5 334,00
Składki zarobione netto 23 232,00 23 024,00 5 075,00 5 146,00
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 738,00 4 197,00 1 035,00 938,00
Wynik netto na działalności inwestycyjnej 9 555,00 8 486,00 2 087,00 1 897,00
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -15 731,00 -15 580,00 -3 437,00 -3 482,00
Zysk brutto 7 454,00 4 058,00 1 628,00 907,00
Zysk netto przypisywany właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej 3 336,00 1 912,00 729,00 427,00
Zyski przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących 2 098,00 618,00 458,00 138,00
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 344 936,00 863 332 499,00 863 344 936,00 863 332 499,00
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 3,86 2,21 0,84 0,49
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 412,00 28 579,00 1 619,00 6 388,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 853,00 -27 627,00 405,00 -6 175,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 823,00 -981,00 -1 709,00 -219,00
Przepływy pieniężne netto, razem 1 442,00 -29,00 315,00 -6,00
Aktywa 402 129,00 378 974,00 87 431,00 82 121,00
Kapitał podstawowy 86,00 86,00 19,00 19,00
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 17 080,00 18 777,00 3 713,00 4 069,00
Udziały niekontrolujące 22 914,00 24 626,00 4 982,00 5 336,00
Kapitały, razem 39 994,00 43 403,00 8 695,00 9 405,00
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 359 431,00 863 349 616,00 863 359 431,00 863 349 616,00
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 19,78 21,75 4,30 4,71
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe (wg PSR)
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 13 389,00 12 537,00 2 925,00 2 802,00
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 1 269,00 1 533,00 277,00 343,00
Wynik netto na działalności inwestycyjnej 1 558,00 1 103,00 340,00 247,00
Zysk netto 2 028,00 1 919,00 443,00 429,00
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000,00 863 523 000,00 863 523 000,00 863 523 000,00
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,35 2,22 0,51 0,50
Aktywa 44 466,00 44 665,00 9 668,00 9 679,00
Kapitał podstawowy 86,00 86,00 19,00 19,00
Kapitały, razem 15 776,00 17 689,00 3 430,00 3 833,00
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000,00 863 523 000,00 863 523 000,00 863 523 000,00
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 18,27 20,48 3,97 4,44

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM