Biznes i finanse

TOYA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 686 737,00 542 112,00 150 024,00 121 164,00
Zysk z działalności operacyjnej 98 881,00 82 145,00 21 602,00 18 360,00
Zysk przed opodatkowaniem 97 313,00 80 627,00 21 259,00 18 020,00
Zysk netto 77 395,00 64 939,00 16 908,00 14 514,00
Łączne dochody całkowite 84 707,00 69 338,00 18 505,00 15 497,00
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042,00 75 042,00 75 042,00 75 042,00
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,03 0,87 0,23 0,19
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 547,00 116 887,00 -338,00 26 125,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 843,00 -9 287,00 -6 301,00 -2 076,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 909,00 -94 729,00 7 189,00 -21 172,00
Przepływy pieniężne netto razem 2 519,00 12 871,00 550,00 2 877,00
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
XII. Aktywa trwałe 85 540 68 534 18 598 14 851
XIII. Aktywa obrotowe 516 820 326 408 112 367 70 731
XV. Aktywa razem 602 360 394 942 130 965 85 582
XVI. Zobowiązania długoterminowe 29 513 27 773 6 417 6 018
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 272 169 129 436 59 175 28 048
XVIII. Kapitał własny razem 300 678 237 733 65 373 51 516

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM