Biznes i finanse

AGORA SA (5/2022) Rekomendacja Zarządu Agory S.A. w sprawie niewypłacania dywidendy za 2021 r.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Agora”), podjął uchwałę w przedmiocie skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniosku o niewypłacanie dywidendy za 2021 r.

Powyższe odstąpienie od polityki dywidendowej Spółki ogłoszonej w dniu 14 lutego 2005 r. jest wynikiem dwóch lat zmagań Spółki ze skutkami pandemii COVID-19, które uniemożliwiły realizację strategii Grupy Agora, zmusiły Spółkę do istotnych oszczędności oraz zaniechania inwestycji rozwojowych. Negatywne skutki pandemii wywołane z restrykcjami i ograniczeniami w działalności wielu przedsiębiorstw miały również istotny wpływ na obecną kondycję polskiej gospodarki.

Dodatkowym czynnikiem niepewności co do sytuacji ekonomicznej kraju jest trudny do oszacowania wpływ na polską gospodarkę agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Może to istotnie wpłynąć na tempo wzrostu polskiej gospodarki.

W okolicznościach tak dużej niepewności otoczenia rynkowego Zarząd Spółki uznał za uzasadnione zatrzymanie środków gotówkowych w Spółce i rekomendowanie ZWZA niewypłacania dywidendy za 2021 r. w celu wzmocnienia pozycji finansowej Grupy. Oprócz tego Zarząd Agory po dwóch latach ograniczania inwestycji tylko do tych koniecznych planuje przeznaczyć wolne środki na realizację projektów wzrostowych i utrzymaniowych w obecnych biznesach Grupy Agora.

Powyższa decyzja została pozytywnie zaopiniowana uchwałą Rady Nadzorczej.

Ostateczną decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM