Biznes i finanse

ASSECO BS SA (12/2022) Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku ze zwołanym na dzień 12 lipca 2022 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS”), Zarząd Asseco BS, działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Asseco BS – MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zgłoszenia kandydatury Pana Artura Osuchowskiego na Członka Rady Nadzorczej Asseco BS. Zgodnie ze złożonymi wraz ze zgłoszeniem oświadczeniami kandydata, Pan Artur Osuchowski wyraził zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Asseco BS, spełnia wymogi stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej, jak również nie istnieją przeszkody dla sprawowania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia życiorys kandydata.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM