Biznes i finanse

COGNOR HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 Dane porównawcze* 2021 Dane porównawcze*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 811 151 1 733 221 614 124 387 381
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 467 754 66 527 102 185 14 869
III. Zysk (strata) brutto 452 630 32 270 98 881 7 212
IV. Zysk (strata) netto 363 526 33 546 79 416 7 498
IV.a. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej” 342 770 32 675 74 881 7 303
IV.b. Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 20 756 871 4 534 195
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 120 012 206 089 26 218 46 062
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -92 121 -57 110 -20 125 -12 764
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 836 -127 380 -8 266 -28 470
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -9 945 21 599 -2 173 4 827
IX. Aktywa, razem 1 505 172 1 031 199 327 254 223 455
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 861 303 724 185 187 264 156 927
XI. Zobowiązania długoterminowe 269 631 244 437 58 623 52 968
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 591 672 479 748 128 641 103 959
XIII. Kapitał własny 643 869 307 014 139 990 66 528
XIV. Kapitał zakładowy 257 131 185 911 55 905 40 286
XV. Liczba akcji (w tys.) na 31 grudnia 171 421 123 940
XVI. (Strata)/zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 2,17** 0,27** 0,47 0,06
XVII. Rozwodniona (strata) zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 2,12*** 0,2*** 0,46 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) na 31 grudnia 3,76 2,48 0,82 0,54
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) na 31 grudnia 3,75*** 1,79*** 0,82 0,39
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0,15 0,00 0,03 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM