Biznes i finanse

MENNICA POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży 1 309 211,00 943 434,00 286 010,00 210 861,00
Skonsolidowany zysk na sprzedaży brutto 148 058,00 127 220,00 32 345,00 28 434,00
Skonsolidowany zysk na sprzedaży netto 91 477,00 82 457,00 19 984,00 18 429,00
Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej 88 393,00 79 514,00 19 310,00 17 772,00
Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem 112 888,00 68 875,00 24 661,00 15 394,00
Skonsolidowany zysk netto 89 423,00 55 542,00 19 535,00 12 414,00
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 87 002,00 57 820,00 19 006,00 12 923,00
Całkowite dochody ogółem 89 423,00 55 542,00 19 535,00 12 414,00
Całkowite dochody ogółem przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 87 002,00 57 820,00 19 006,00 12 923,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 567,00 -15 349,00 7 988,00 -3 431,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 740,00 -20 042,00 380,00 -4 479,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 823,00 -26 570,00 -7 826,00 -5 938,00
Przepływy pieniężne netto razem 2 484,00 -61 961,00 543,00 -13 849,00
Aktywa trwałe razem 359 743,00 361 289,00 78 215,00 78 289,00
Aktywa obrotowe razem 558 026,00 520 998,00 121 325,00 112 897,00
Suma aktywów 917 769,00 882 287,00 199 540,00 191 186,00
Zobowiązania długoterminowe razem 15 011,00 13 840,00 3 264,00 2 999,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem 261 656,00 280 972,00 56 889,00 60 885,00
Kapitał własny 641 102,00 587 475,00 139 388,00 127 302,00
Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 587 837,00 536 631,00 127 807,00 116 285,00
Kapitał zakładowy 51 138,00 51 138,00 11 118,00 11 081,00
Liczba akcji w sztukach (po pomniejszeniu o akcje własne skupione w celu umorzenia) 51 087 191,00 51 138 096,00 51 087 191,00 51 138 096,00
Średnioważona liczba akcji w okresie sprawozdawczym 51 087 191,00 51 129 942,00 51 087 191,00 51 129 942,00
Skonsolidowany zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,75 1,09 0,38 0,24
Skonsolidowany zysk netto na działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN / EUR) 1,70 1,13 0,37 0,25
Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR) 12,55 11,49 2,73 2,49

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM