Biznes i finanse

HUUUGE, INC. (9/2022) Zawiadomienie o rozpoczęciu skupu akcji własnych Spółki

W nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie bieżącym 4/2022, Huuuge, Inc. („Emitent”, „Spółka”), działając w oparciu o decyzję Prezesa Spółki, niniejszym ogłasza rozpoczęcie z dniem 29 marca 2022 r. skupu akcji własnych Emitenta („SBB”). Uprawnienie do podjęcia decyzji o dacie rozpoczęcia skupu w ramach SBB zostało przyznane Prezesowi Spółki przez Radę Dyrektorów na mocy uchwały z dnia 15 lutego 2022 r. Warunki ramowe SBB przewidują, między innymi, co następuje:

– SBB prowadzone będzie zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami wynikającymi z regulacji MAR, Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052;

– łączna liczba akcji Spółki, nabywanych w ramach SBB, wyniesie nie więcej niż 2 500 000 akcji;

– liczba akcji będących przedmiotem skupu w ciągu jednego dnia sesyjnego nie przekroczy 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Emitenta za okres 20 poprzedzających dni sesyjnych;

– Emitent nie będzie dokonywał skupu akcji po cenie wyższej niż 40 zł za akcję;

– w ramach SBB Emitent przeznaczy na skup swoich akcji kwotę nie wyższą niż 100 000 000 zł;

– w okresie SBB Spółka nie będzie zbywała akcji własnych w innym celu niż wynikający z realizacji opcji przyznanych w ramach Planów Opcji Pracowniczych, oraz

– SBB trwać będzie do dnia 31 marca 2023 r., chyba że zostanie zakończony przez Spółkę we wcześniejszym terminie.

Celem SBB jest zaspokojenie przyszłych potrzeb Emitenta związanych z realizacją opcji przyznawanych w ramach Planów Opcji Pracowniczych (opisanych w Prospekcie emisyjnym Spółki oraz w sprawozdaniach finansowych Spółki).

Skup akcji własnych Spółki w ramach SBB odbędzie się za pośrednictwem Ipopema Securities S.A.

Spółka będzie podawała do publicznej wiadomości informacje na temat transakcji nabycia akcji własnych w ramach SBB najpóźniej na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu wykonania takich transakcji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM