Biznes i finanse

BEST SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody z działalności operacyjnej 339 066,00 295 142,00 74 072,00 65 965,00
Zysk przed opodatkowaniem 32 780,00 42 377,00 7 161,00 9 471,00
Zysk netto 28 041,00 34 773,00 6 126,00 7 772,00
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST 27 371,00 34 329,00 5 979,00 7 673,00
Całkowite dochody 32 391,00 32 726,00 7 076,00 7 314,00
Całkowite dochody przypisane Akcjonariuszom BEST 31 722,00 32 270,00 6 930,00 7 212,00
Spłaty wierzytelności nabytych 398 625,00 365 263,00 87 084,00 81 638,00
Liczba akcji (w tys. szt.) – podstawowa 23 015,00 23 015,00 23 015,00 23 015,00
Liczba akcji (w tys. szt.) – rozwodniona 23 197,00 23 138,00 23 197,00 23 138,00
Zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 1,19 1,49 0,26 0,33
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 1,18 1,48 0,26 0,33
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 114 165,00 209 723,00 24 940,00 46 874,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 925,00 -5 323,00 -1 076,00 -1 190,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -127 513,00 -221 135,00 -27 856,00 -49 424,00
Przepływy pieniężne netto razem -18 273,00 -16 735,00 -3 992,00 -3 740,00
Stan na dzień (odpowiednio 31.12.2021 oraz 31.12.2020)
Aktywa 1 151 642,00 1 134 887,00 250 390,00 245 923,00
Zobowiązania 624 493,00 629 823,00 135 777,00 136 479,00
Kapitał własny 527 149,00 505 064,00 114 613,00 109 444,00
Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST 526 987,00 504 864,00 114 577,00 109 401,00
Kapitał akcyjny 23 127,00 23 127,00 5 028,00 5 011,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM