Biznes i finanse

EUROCASH SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży 16 116 465,00 16 109 126,00 3 528 586,00 3 624 263,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 226 086,00 234 343,00 49 500,00 52 723,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 174 406,00 143 019,00 38 185,00 32 177,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 137 013,00 110 221,00 29 998,00 24 798,00
Zysk (strata) netto 137 013,00 110 221,00 29 998,00 24 798,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 515 601,00 391 701,00 112 887,00 88 126,00
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej -46 298,87 -173 076,50 -10 136,81 -38 939,10
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -470 649,39 -228 990,90 -103 045,36 -51 518,83
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 347,22 -10 366,78 -294,96 -2 332,34
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,98 0,79 0,22 0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,98 0,79 0,22 0,18
Stan na dzień
Aktywa 6 670 552,00 6 488 751,00 1 450 309,00 1 406 074,00
Zobowiązania długoterminowe 1 458 363,00 1 370 142,00 317 077,00 296 902,00
Zobowiązania krótkoterminowe 3 910 441,00 3 918 377,00 850 207,00 849 089,00
Kapitał własny 1 301 747,00 1 200 233,00 283 025,00 260 083,00
Kapitał podstawowy 139 163,00 139 163,00 30 257,00 30 156,00
Liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 9,35 8,62 2,03 1,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 9,35 8,62 2,03 1,87
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) 66 798,38 14 523,28
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,48 0,10

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM