Biznes i finanse

EUROCASH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 26 281 431,00 25 398 596,00 5 754 134,00 5 714 227,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 97 530,00 231 715,00 21 353,00 52 132,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 89 206,00 20 070,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 49 359,00 11 105,00
Zysk (strata) netto 49 359,00 11 105,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 638 196,00 556 662,00 139 728,00 125 239,00
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 099,00 678,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,31 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,31 0,07
Stan na dzień
Aktywa 8 487 299,00 8 065 789,00 1 845 306,00 1 747 809,00
Zobowiązania długoterminowe 2 493 455,00 2 137 168,00 542 126,00 463 112,00
Zobowiązania krótkoterminowe 5 207 248,00 4 944 494,00 1 132 158,00 1 071 443,00
Kapitał własny 786 596,00 984 127,00 171 021,00 213 254,00
Kapitał podstawowy 139 163,00 139 163,00 30 257,00 30 156,00
Liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,02 6,59 1,09 1,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,02 6,59 1,09 1,43
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) 76 205,78 3 323,00 16 568,63 720,08
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,55 0,02 0,12 0,01

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM