Biznes i finanse

POLENERGIA SA (17/2022) ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r., o godzinie 12.00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa.

W załączeniu:

1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;

2) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia;

3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

4) wzory pełnomocnictw;

5) sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021;

6) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.;

7) raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM