Biznes i finanse

DIGITREE GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 67 492,00 14 744,00 54 601,00 12 204,00
Koszt własny sprzedaży 68 189,00 14 897,00 55 710,00 12 451,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 345,00 75,00 -1 220,00 -273,00
Zysk (strata) brutto 260,00 57,00 -1 751,00 -391,00
Zysk (strata) netto 277,00 61,00 -1 350,00 -302,00
Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 485 775,00 2 485 775,00 2 485 775,00 2 485 775,00
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,11 0,02 -0,54 -0,12
Aktywa trwałe 20 779,00 4 518,00 21 116,00 4 576,00
Aktywa obrotowe 16 947,00 3 685,00 17 608,00 3 815,00
Kapitał własny 22 032,00 4 790,00 21 346,00 4 625,00
Zobowiązania długoterminowe 2 441,00 531,00 2 856,00 619,00
Zobowiązania krótkoterminowe 13 253,00 2 881,00 14 522,00 3 147,00
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 8,86 1,93 8,59 1,86
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 223,00 704,00 6 356,00 1 420,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 859,00 -406,00 -2 875,00 -643,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 354,00 -733,00 -768,00 -172,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM