Biznes i finanse

PEPEES SA (10/2022) Uchwały ZWZ 14 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „Pepees” S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 kwietnia 2022 r. wraz z informacją o oddanych głosach.

Ponadto Zarząd Spółki, wskazuje, ze nie została podjęta uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, w wersji zaproponowanej przez Zarząd.

Pełnomocnicy akcjonariusza EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zgłosili sprzeciwy do wszystkich uchwał, za wyjątkiem uchwały nr 30 w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM