Biznes i finanse

KGHM POLSKA MIEDŹ SA (9/2022) Zawarcie listu intencyjnego w sprawie współpracy w obszarze źródeł wytwórczych w technologii energetycznych reaktorów jądrowych (SMR) z Tauron Polska Energia S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż dzisiaj doszło do zawarcia z Tauron Polska Energia S.A. („Tauron”) listu intencyjnego, w którym strony rozważają podjęcie strategicznej współpracy związanej z pracami badawczo-rozwojowymi oraz przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie budowy źródeł wytwórczych w technologii małych reaktorów jądrowych (SMR) („List intencyjny”).

Celem współpracy Stron Listu intencyjnego jest określenie możliwości, charakteru oraz szczegółów potencjalnego wspólnego zaangażowania w realizację projektów inwestycyjnych w zakresie SMR. Przedmiotem współpracy będzie m.in. analiza dostępnych technologii i możliwości posadowienia instalacji wytwórczej w sąsiedztwie infrastruktury odbiorczej oraz możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury istniejących bloków energetycznych oraz identyfikacja możliwości pozyskania optymalnej technologii, zainwestowania w inny sposób lub nawiązania innych form współpracy z podmiotami trzecimi realizującymi już lub planującymi realizację projektów inwestycyjnych w zakresie SMR.

Zarząd Spółki dostrzega znaczący potencjał i możliwość uzyskania efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych działań z Tauronem mających na celu inwestycje w obszarze technologii SMR. Działania wychodzą naprzeciw realizacji założeń strategicznych Spółki, w szczególności dotyczących Energii – nowego kierunku rozwoju 5E. Zgodnie z nim Spółka wdrażać będzie niskoemisyjne źródła energii w Głównym Ciągu Produkcyjnym, a w przyszłości może sprzedawać energię do stron trzecich, generując tym samym nowe źródła przychodu.

Spółka zastrzega, iż List intencyjny jest wyrazem wyłącznie intencji Stron, co do nawiązania współpracy, a postanowienia Listu intencyjnego nie mają charakteru wiążącego dla Stron. List Intencyjny obowiązuje do dnia wyrażenia przez jedną ze stron woli rezygnacji z dalszej współpracy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM