Biznes i finanse

ED INVEST SA (10/2022) Powołanie członków Zarządu na nową kadencję

Rada Nadzorcza ED invest S.A. na posiedzeniu 26 kwietnia 2022 r. powołała na kolejną 2 letnią kadencję Zarząd Spółki w składzie:

– Zofia Egierska, prezes Zarządu;

– Jerzy Dyrcz, wiceprezes Zarządu;

– Jolanta Szewczyk, członek Zarządu.

Noty biograficzne, informujące o wykształceniu, kwalifikacjach i kompetencjach członków Zarządu znajdują się na stronie internetowej spółki, www.edinvest.pl , w sekcji Relacje inwestorskie, w zakładce Spółka/Zarząd.

Żaden z członków Zarządu nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ED invest SA..

Podstawa szczegółowa: § 5 pkt 5 w powiązaniu z § 10 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U. z dnia 20 kwietnia 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM