Biznes i finanse

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 maja 2022 r. na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A.

6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r.

8. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 maja 2022 r.

2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. w sprawie:

– jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.

– skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 r.

– w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r.

– absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2021 r.

– sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r.

– rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.

– przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2021 r.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2021 r.

5. Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2021 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM