Biznes i finanse

FASING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 203 669,00 153 155,00 44 494,00 34 231,00
Zysk z działalności operacyjnej 11 203,00 15 779,00 2 447,00 3 527,00
Zysk przed opodatkowaniem 8 932,00 13 436,00 1 951,00 3 003,00
Zysk netto 4 864,00 9 779,00 1 063,00 2 186,00
Zysk właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) 1,53 2,75 0,33 0,61
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 253,00 34 376,00 6 609,00 7 683,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 845,00 -24 939,00 -4 335,00 -5 574,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -14 813,00 -11 034,00 -3 236,00 -2 466,00
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -4 405,00 -1 597,00 -962,00 -357,00
Aktywa trwałe 111 640,00 118 249,00 24 273,00 25 624,00
Aktywa obrotowe 211 938,00 184 390,00 46 079,00 39 956,00
Aktywa razem 323 578,00 302 639,00 70 352,00 65 580,00
Kapitał podstawowy 8 731,00 8 731,00 1 898,00 1 892,00
Kapitał własny 180 528,00 176 025,00 39 250,00 38 144,00
Zobowiązania długoterminowe 20 739,00 61 799,00 4 509,00 13 391,00
Zobowiązania krótkoterminowe 122 311,00 64 815,00 26 593,00 14 045,00
Pasywa razem 323 578,00 302 639,00 70 352,00 65 580,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 58,10 56,65 12,63 12,28

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM