Biznes i finanse

MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 120 563,00 111 734,00 26 338,00 24 973,00
Zysk/(strata) na sprzedaży -24 245,00 -38 345,00 -5 297,00 -8 570,00
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej -166 711,00 -37 508,00 -36 420,00 -8 383,00
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem -164 360,00 -39 950,00 -35 906,00 -8 929,00
Zysk/(strata) netto -180 638,00 -27 676,00 -39 462,00 -6 186,00
-przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej -180 638,00 -12 919,00 -39 462,00 -2 887,00
-przypadający na udziały niedające kontroli 0,00 -14 757,00 0,00 -3 298,00
Zysk/(strata) netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) – podstawowy -39,73 -3,12 -8,68 -0,70
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 479,00 -3 956,00 -1 415,00 -884,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 776,00 -5 005,00 -3 446,00 -1 119,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 725,00 14 008,00 3 872,00 3 131,00
Przepływy pieniężne netto razem -4 530,00 5 047,00 -990,00 1 128,00
Aktywa trwałe 77 664,00 242 663,00 16 886,00 52 584,00
Wartości niematerialne 50 571,00 201 767,00 10 995,00 43 722,00
Aktywa finansowe długoterminowe 97,00 200,00 21,00 43,00
Aktywa obrotowe 36 746,00 40 741,00 7 989,00 8 828,00
Należności krótkoterminowe 25 079,00 24 544,00 5 453,00 5 319,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 667,00 16 197,00 2 537,00 3 510,00
Zobowiązania długoterminowe 26 761,00 38 893,00 5 818,00 8 428,00
Zobowiązania krótkoterminowe 40 255,00 37 146,00 8 752,00 8 049,00
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 47 385,00 207 355,00 10 302,00 44 933,00
Kapitał zakładowy 498,00 433,00 108,00 94,00
Udziały niedające kontroli 9,00 10,00 2,00 2,00
Liczba akcji (w szt.) 4 976 385,00 4 327 829,00 4 976 385,00 4 327 829,00
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (PLN/EUR) 9,52 47,91 2,07 10,38

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM