Biznes i finanse

GOBARTO SA (12/2022) GOBARTO S.A. – projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W oparciu o art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2021.1983 t.j. z dn. 02.11.2021 roku) w zw. z § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dn. 20.04.2018r.), Zarząd Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 maja 2022 roku oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM