Biznes i finanse

LSI SOFTWARE SA Raport okresowy roczny za 2021 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 49 073 39 581 10 720 8 846
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 14 088 8 308 3 078 1 856
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 253 1 795 929 401
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 632 2 931 793 655
Zysk (strata) netto 4 437 3 523 969 787
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 437 3 523 969 787
Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 60 244 54 266 13 098 11 760
Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 45 809 41 372 9 960 8 965
Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 709 707
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 45 809 41 372 9 960 8 965
Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 2 104 2 742 457 594
Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 12 331 10 152 2 681 2 200
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 032 9 360 662 2 092
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 373 -2 524 -1 611 -564
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 466 1 423 539 318
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 875 8 259 -410 1 846
Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) 1,36 1,08 0,30 0,24
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 14,05 12,69 3,05 2,75

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM