Biznes i finanse

INVESTMENT FRIENDS SE Raport okresowy kwartalny 3/2021 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 67 67
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 57 53
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 57 53
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -13 -5
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 0 0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 22 1
Aktywa razem* 2 660 2 629
Zobowiązania krótkoterminowe* 46 49
Kapitał zakładowy* 8 100 900
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 81 000 000 9 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO) 0,03 0,29

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM