Biznes i finanse

URSUS SA W UPADŁOŚCI Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – działalność 60 780,00 44 407,00 13 278,00 9 925,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -33 240,00 -28 751,00 -7 262,00 -6 426,00
Zysk (strata) brutto -41 844,00 -50 147,00 -9 141,00 -11 208,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -41 844,00 -50 147,00 -9 141,00 -11 208,00
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,00 -6 539,00 0,00 -1 461,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 438,00 -213,00 96,00 -48,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 296,00 5 721,00 65,00 1 279,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 921,00 -5 352,00 201,00 -1 196,00
Środki pieniężne na koniec okresu 2 631,00 976,00 575,00 218,00
Aktywa obrotowe 63 781,00 78 129,00 13 867,00 16 930,00
Aktywa dostępne do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa trwałe 89 211,00 99 824,00 19 396,00 21 631,00
Aktywa razem 152 992,00 177 953,00 33 263,00 38 561,00
Zobowiązania długoterminowe 5 213,00 8 027,00 1 133,00 1 739,00
Zobowiązania krótkoterminowe 385 270,00 364 447,00 83 765,00 78 974,00
Kapitał własny -237 491,00 -194 521,00 -51 635,00 -42 152,00
Kapitał akcyjny 64 600,00 64 600,00 14 045,00 13 998,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 64 600 000,00 64 600 000,00 64 600 000,00 64 600 000,00
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (PLN) oraz (EUR) tj. zysk netto/średnioważona liczba akcji -0,65 -0,87 -0,14 -0,19
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) tj. kapitał własny/średnioważona liczba akcji -0,65 -0,87 -0,14 -0,19

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM