Biznes i finanse

STALPRODUKT SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 997 851,00 1 253 496,00 436 450,00 280 161,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 232 263,00 22 917,00 50 740,00 5 122,00
Zysk (strata) brutto 257 350,00 56 285,00 56 221,00 12 580,00
Zysk (strata) netto 220 063,00 54 843,00 48 075,00 12 258,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 095,00 141 301,00 -457,00 31 581,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 051,00 26 146,00 5 036,00 5 844,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -61 539,00 -25 523,00 -13 444,00 -5 704,00
Przepływy pieniężne netto, razem -40 583,00 141 924,00 -8 866,00 31 721,00
Aktywa razem 2 434 023,00 2 162 912,00 529 204,00 466 450,00
Zobowiązania długoterminowe 145 421,00 182 779,00 31 617,00 39 607,00
Zobowiązania krótkoterminowe 347 671,00 225 785,00 75 591,00 48 926,00
Kapitał własny 1 940 931,00 1 754 349,00 421 997,00 378 569,00
Kapitał akcyjny 11 161,00 11 161,00 2 427,00 2 419,00
Liczba akcji 5 580 267,00 5 580 267,00 5 580 267,00 5 580 267,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 39,44 9,83 8,62 2,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 39,44 9,83 8,62 2,20
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 347,82 314,38 75,62 68,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 347,82 314,38 75,62 68,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 6,00 1,31

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM