Biznes i finanse

BUDIMEX SA (25/2022) Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 93+030 do km 100+711 – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 93+030 do km 100+711.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w raporcie bieżącym nr 84/2021 w dniu 14.12.2021 r., korekta raportu opublikowana została w dniu 15.12.2021 r.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej wymienioną ofertą wyniosła 179 595 164,00 złotych netto.

Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Wartość oferty: 92 900 164,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia umowy przez obie strony

Termin zakończenia robót: 33 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 1 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem a Zamawiającym wraz z wartością oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM