Biznes i finanse

DEVELIA SA (27/2022) Zmiana projektów uchwał nr 22 i nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. zwołanego na dzień 17 maja 2022r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), informuje że działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), podjął w dniu 9 maja 2022 r. uchwałę o wprowadzeniu w trybie autokorekty zmiany projektów uchwał nr 22 i nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 maja 2022 r. opublikowanych w raporcie bieżącym nr 24/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. dotyczących zmiany uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego na lata 2021 – 2024 dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki (projekt uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) oraz zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Develia S.A., przyjętej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 sierpnia 2020 r. z późn. zm. (projekt uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Zmiany projektów uchwał nr 22 i nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poza zmianami redakcyjnymi, obejmują tożsamą zmianę definicji powstania stosunku dominacji wobec Spółki poprzez zawężenie przyczyn jej powstania, do której odwołują się w swoich postanowieniach obydwa projekty uchwał

Zmieniona treść projektów uchwał nr 22 i nr 24 uzyskała w dniu 9 maja 2022 r. pozytywną opinię Rady Nadzorczej.

Treść projektów uchwały nr 22 i nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z naniesionymi widocznymi zmianami stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM