Biznes i finanse

NOVAVIS GROUP SA (5/2022) Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku zgodnie z zaleceniem UKNF

Zarząd spółki NOVAVIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”) realizując obowiązek określony w § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”) informuje, iż dokonuje korekty skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 zgodnie z zaleceniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”; „KNF”).

W związku z wdrożeniem zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako „Komisja”), o którym Emitent informował – wraz ze szczegółowym przedstawieniem przesłanek, stanowisk, przedmiotu oraz konsekwencji – raportem bieżącym nr 3/2021 z 31 stycznia 2022 r., i które w szczególności zmieniło osad oraz sposób rozliczenia transakcji z dnia 1 października 2020 r. przejęcia przez Emitenta 56,76% akcji Voolt S.A. (wcześniej Novavis S.A.), jako transakcji przejęcia odwrotnego w rozumieniu par. B19 Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 3 Połączenia jednostek, w efekcie czego z ekonomicznego punktu widzenia i wyłącznie dla celów rachunkowości:

Novavis Group S.A. (podmiot dominujący z prawnego punktu widzenia) jest jednostka przejmowana,

Voolt S.A. (podmiot zależny z prawnego punktu widzenia) jest jednostka przejmująca.

z uwagi na rozległy charakter korekt do skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021, Emitent nie jest w stanie szczegółowo wymienić pozycji korygowanych. W związku z powyższym Spółka wskazuje elementy skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021, które uległy zmianie:

1) dodano szczegółowy opis związany z zaleceniem wydanym przez Komisję i wpływem zastosowania MSSF 3 na zasady księgowe Emitenta i Grupy Kapitałowej,

2) wybrane skonsolidowane dane finansowe,

3) śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów,

4) śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,

5) śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

6) śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,

7) punkt 5.3 sprawozdania – Porównywalność danych finansowych,

8) punkt 5.11 sprawozdania – Korekty wynikające z zastrzeżeń w opiniach za lata ubiegłe,

9) punkt 5.12 sprawozdania – Dane segmentowe,

10) punkt 5.15 sprawozdania – Informacje o instrumentach finansowych

Spółka jednocześnie podkreśla, że zgodnie z zaleceniem Komisji skorygowane zostały skonsolidowane wyniki za rok 2020 i w dalszej konsekwencji zalecenia, Emitent koryguje ostatni opublikowany raport okresowy to jest raport za III kwartał 2021 r. w tym samym zakresie.

Emitent jednocześnie opublikuje skorygowany skonsolidowany raport za III kwartał 2021.

W wyniku przeprowadzonych korekt zmianie uległy kluczowe wskaźniki ekonomiczne Grupy Kapitałowej, a w szczególności:

1) Aktywa po korekcie wynoszą 16.866 tys. zł (przed korektą 33.553 tys. zł);

2) Kapitał własny po korekcie wynosi 9.677 tys. zł (przed korektą 26.364 tys. zł);

3) Zysk netto po korekcie wynosi 1.238 tys. zł (przed korektą strata wynosiła 18.790 tys. zł);

4) W wyniku korekty w aktywach nie jest rozpoznawana wartość firmy, która przed korektą była wykazana w wartości 16.719 tys. zł;

5) Zmianie uległy również informacje porównawcze prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok są danymi finansowymi jednostki przejmującej dla celów rachunkowości (w tym przypadku Voolt S.A.) i są także retrospektywnie korygowane w celu odzwierciedlenia kapitału prawnego jednostki z prawnego punktu widzenia dominującej (jednostki przejmowanej dla celów rachunkowości).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM