Biznes i finanse

SOHO DEVELOPMENT SA (8/2022) Planowana runda skupu akcji własnych

Zarząd Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informacje o planowanym skupie akcji własnych Spółki.

W związku z pozyskaniem środków ze zbycia udziałów Recycling Park Sp. z o.o. oraz Recycling Park Kamionka Sp. z o.o., o którym informowano w raporcie bieżącym nr 15/2022, zamiarem Zarządu Spółki jest dystrybucja nadwyżki środków do akcjonariuszy, w ramach obowiązujących uwarunkowań prawnych.

Zgodnie z limitem przewidzianym w art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) planowana wartość skupu nie może przekroczyć kwoty 19.588 tys. zł, co odpowiada sumie kapitału rezerwowego w wysokości 29.319 tys. zł oraz strat bieżących i strat z lat ubiegłych w kwocie (-9.731) tys. zł, wykazanych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2021 r.

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 1 z dnia 9 maja 2022 r. wyrażającą zgodę na przeprowadzenie skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, działając na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 5 z dnia 22 czerwca 2017 r., uchwałą nr 16 z dnia 19 marca 2019 r. oraz uchwałą nr 17 z dnia 4 kwietnia 2022 r. przez Walne Zgromadzenie Spółki, Zarząd Spółki planuje przeznaczyć kwotę ok. 19,6 mln zł na nabycie akcji własnych po cenie jednostkowej 3,27 zł za jedną akcję.

Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzenie skupu akcji własnych w najbliższym możliwym terminie, uwarunkowanym przez okres zamknięty, który rozpocznie się 1 czerwca 2022 r., w związku z terminem publikacji raportu okresowego Spółki. W związku z tym Zarząd Spółki podejmie działania mające na celu przeprowadzenie skupu jeszcze w miesiącu maju lub alternatywnie zaraz po zakończeniu okresu zamkniętego. Dokładny termin przyjmowania ofert sprzedaży akcji zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po uzgodnieniu harmonogramu z podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu oferty skupu akcji własnych.

Ponadto intencją Zarządu Spółki jest przeprowadzenie dodatkowego skupu akcji własnych, w celu wypłaty akcjonariuszom nadwyżki środków pozostających w dyspozycji Spółki po rozliczeniu ww. skupu i oszacowaniu rezerw na zobowiązania i koszty, po publikacji sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM