Biznes i finanse

NEWAG SA (9/2022) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd NEWAG S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację, że akcjonariusz Spółki – MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 czerwca 2022 roku poprzez pełnomocnika Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Piotra Chajderowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Fundusz poinformował, że zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife PTE S.A. („Towarzystwo”), zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej powinna spełniać kryteria niezależności. W związku z tym Fundusz poinformował, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Piotr Chajderowski spełnia kryteria jako niezależny członek Rady Nadzorczej.

Pan Piotr Chajderowski wyraził zgodę na kandydowanie i złożył oświadczenia, iż:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585, 587, 590 oraz 591 Kodeksu Spółek Handlowych;

2. stosownie do art. 4 oraz art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, nie pełnił funkcji publicznych i nie zajmował stanowisk wymienionych w art. 1 i art. 2 wyżej wymienionej ustawy w okresie roku przed dniem 01.06.2022 (data ZWZ Spółki) i nie zajmuje tych stanowisk, ani nie pełni tych funkcji obecnie, zatem nie ma wobec niego zastosowania ograniczenie wynikających z art.4 oraz art. 7 powyższej ustawy w pełnieniu przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;

3. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub członek jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

4. nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym;

5. spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Emitent przekazuje otrzymany życiorys kandydata. Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z wolą Funduszu, zgoda na kandydowanie, oświadczenie kandydata dotyczące warunków pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności zostaną udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie. W przypadku wyrażenia woli ze strony innych akcjonariuszy na osobiste zapoznanie się z kandydatem, Fundusz prosi o kontakt telefoniczny z Departamentem Inwestycji MetLife PTE S.A. pod numerem telefonu: +48 518 021 718.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM